धनगढीमाई नगरपालिकाका वडा सचिवहरूलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन (VERSP-MIS) सम्बन्धी तालिम ।