धनगढीमाई नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट पारित ऐनहरु

१. धनगढीमाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४

२. धनगढीमाई नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, २०७४ 

३. धनगढीमाई नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट पारित ऐनहरु, २०७४

४. धनगढीमाई नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७४

५. धनगढीमाई नगरपालिका नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४