सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वानको सुचना (Construction of The Compound Wall Of Main Administrative Office Building)

शिलबन्दी बोलपत्र सूचना

मिति : २०७४/१२/२८ गते प्रकाशित बोलपत्र सूचनामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सि. नं. ११ थप गरी प्रकाशित गरिएको छ |