FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामुदायिक विद्यालयहरु, विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा।

Janssen AD26COV2.S खोप सम्बन्धमा।

का.स.मू. फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सूरक्षा तथा बालपोषण भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना।

माटो शिविर १ दिने संचालन सम्बन्धी सूचना।

श्री सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु, बालि शिविर सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।

नगरसभा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना।

बहु वर्षे घाँस, डाले घाँस विरुवा तथा नेपियर सेट्स निःशूल्क विरतण सम्बन्धी सूचना ।

विरुवा ५०% अनुदानमा कृषकहरुलाई वितरण सम्बन्धी सूचना।

निकासा/चेक भुक्तानि सम्बन्धमा।

Pages