FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

सबैका लागि सरसफाई तथा खानेपानी कार्यक्रम (ASWA-II) को दोश्रो चरणको बजेट विवरण

सबैका लागि सरसफाई तथा खानेपानीमा तिव्रता कार्यक्रम (ASWA-II) को विवरण

संक्षिप्त जानकारी

१. धनगढीमाई नगरपालिकाको १४ वटै वडाहरुमा संचालित

२. ५ वटा वडामा युनिसेफको सहयोगमा संचालित

३. ९ वटा वडामा पालिका आफैले

४. कार्यक्रम अवधि - ई.सं. २०१८ - २०२२

आ.व.७५/७६ को वडाबाट माग भई आएका नगर प्रदेश र केन्द्रस्तरीय योजनाहरुको बिवरण

Supporting Documents: 

धनगढीमाई नगरपालिकाको आ.व. ७५/७६ को वडास्तरीय योजनाहरुको बिवरण

Supporting Documents: 

धनगढीमाई नगरपालिकाको आ. व. २०७५/७६ को बार्षिक बिकास योजनाहरुको विवरण

Supporting Documents: 

Pages