FAQs Complain Problems

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको आधारमा मात्र आयोजना परियोजना संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना।