FAQs Complain Problems

धनगढीमाई मन्दिर

Read More

धनगढीमाई मन्दिर

Read More

वडा नं. १४, धनगढीमाई न.पा.

Read More

घर नक्सा तथा भौतिक संरचनाहरुको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

E-Payment System धनगढीमाई नगरपालिका ।

धनगढीमाई नगरपालिकाको E-Payment System

Pages

Official

हरि नारायण चौधरी
नगर प्रमुख
harinrnchy@gmail.com
९८५२८३९००१
धनगढीमाई नगरपालिका
फूल कुमारी श्रेष्ठ
उप– प्रमुख
९८५२८३९००२
धनगढीमाई नगरपालिका
प्रकाश योन्जन
वडा अध्यक्ष
prakash.siddhant@gmail.com
९८५२८३९०११ / ९८४२८२८७२१
वडा नं. ९ वडा अध्यक्ष / प्रवक्ता

कर्मचारी

गोपाल प्रसाद बगाले
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
gopal_bagale22@yahoo.com
9852837111
कार्यालय प्रमुख

नगरपालिकाको सेवाहरू

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा., राजश्‍व शाखा
सेवा शुल्कः- "ट्रक, बस रु. १५०० कार, जिप, भ्यान रु. ५००"
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सवारी धनीको निवेदन पत्र

 २) सवारीको विल बुकको फोटोकपी 

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. १०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनमा वडा सिफारिस सहित जमिन, घर दिने, लिने दुवै उपस्थित हुनुपर्ने

 २) लिने, दिने दुवैको नेपाली ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपी

३) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी

४) नापी शाखाबाट प्रमाणित कित्ता नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)

५) घरको हकमा नक्सापास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

६) चालु आ.व. सम्मको घरजग्गा कर लगायत अन्य करहरु तिरेको रसीदको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- रु. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)घरको नक्सा ३ प्रति, जग्गाको राजीनामा पास गरेको प्रतिलिपी १ प्रति

 २)जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपी १ प्रति,

३)जग्गाधनीको नागरिकताको प्रतिलिपी १ प्रति,

४) जग्गाको फायल नक्सा सक्कल १ प्रति,

५) राजश्व, धरौटी राखेको प्रमाण,

६) चालु आ.ब. सम्म न.पा.लाई बुझाउने सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १८ दिनमा पहिलो चरण
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) न.पा. ले उपलब्ध गराएको नब्सा पास दरखास्त फाराम  

 २)जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी

३) कित्ता प्रश्टहुने नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)

४) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 

५) नगरपालिकामा सुचिकृत कन्सल्टेन्सी फर्म द्वारा भवन निमाण आचार संहिता बमोजिम तयार भएको नक्सा डिजाइन

६) चालु आ.ब. को कर तिरेको रसीदको प्रतिलिपी (प्रकृया बमोजिम नक्सा पास हुन)

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- १५ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- रु. २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी

 २) कित्ता प्रश्टहुने नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)

३) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ४) नगरपालिकामा सुचिकृत कन्सल्टेन्सी फर्म द्वारा भवन निमाण आचार संहिता बमोजिम तयार भएको नक्सा डिजाइन

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा., राजश्‍व शाखा
सेवा शुल्कः- रु. १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित व्यक्तिको वडा सचिवको सिफारिस सहितको निवेदन

 २) ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि

३) घर नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

४) कित्ता प्रश्टहुने नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)

५) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी

६) घर जग्गा कर तिरेको रसिद

७) सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने 

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- न्युनतम रु. १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन

२) विषय सँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात

३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृती अनुसार शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

३) स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

४) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी

५) आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ५५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) नागरिकता प्रमाणिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

३) विदेशीका हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस

४) २ प्रति फोटो

५) घर बहाल सम्झौता

६) आफनै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद

७) स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पंजिकाधिकारी (वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क ३५ दिन भन्दा बढी भएमा रु. ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) दुलाहा(दुलहीका नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३) दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

Pages

जानकारी