FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation For Online Bids

खनिज पदार्थ शूल्क ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना।

X-Ray र CR Machine को खुद्रा दर रेट उपलव्ध गराइ दिने सम्वन्धमा सूचना ।

खनिज पदार्थ ढुवानी शूल्क ठेक्का वन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना ।

पोखरी ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना ।

खनिज पदार्थ ढुवानी शूल्क ठेक्का वन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/२२)

Tender Notice

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

अमानत ठेक्का सम्बन्धमा (दोश्रो पटक प्रकाशित)

अमानत ठेक्का सम्बन्धमा ।

Pages