FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

हाटबजार ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना।

Invitation for Bids

Invitation For Bids For The Construction of Malpot Office Building.

Invitation For Bids

Invitation For Bids For Procurement of Fabricated Steel Parts.

Invitation For Online Bids

Invitation For Online Bids

Invitation For Online Bids

खनिज पदार्थ शूल्क ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना।

X-Ray र CR Machine को खुद्रा दर रेट उपलव्ध गराइ दिने सम्वन्धमा सूचना ।

खनिज पदार्थ ढुवानी शूल्क ठेक्का वन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना ।

पोखरी ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना ।

Pages