FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी खरिद सम्बन्‍धी शिलबन्धी दरभाउ पत्र आहावानको सूचना।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

Supporting Documents: 

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा।

Invitation for Online Bids.

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना।

पोखरी ठेक्का वन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना।

Supporting Documents: 

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना।

हाट बजार ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना।

Pages