FAQs Complain Problems

News and Notices

समाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण नगरेका लाभग्राहीहरुको नामावली !

श्री सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु,

समाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण नगरेका लाभग्राहीहरुको नामावली !

भदौ मसान्त भित्र नवीकरण नगरेमा भत्ता रोकिने जानकारी गरिन्छ !

Pages