धनगढीमाई नगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको विवरण

शिलबन्दी बोलपत्र सूचना

मिति : २०७४/१२/२८ गते प्रकाशित बोलपत्र सूचनामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सि. नं. ११ थप गरी प्रकाशित गरिएको छ |