FAQs Complain Problems

500MA को X-ray Machine र CR System को दर रेट कार्यालय को लागत अनुमान तयार गर्ने उद्देश्यले उपलव्ध गराईदिने सम्वन्धमा ।