FAQs Complain Problems

२०७९।०८०

सूचना।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको किसिम र परिचय पत्र नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु सम्बन्धी सूचना।

Supporting Documents: 

श्री सरोकारवालाहरु सबै, वडा नं.(१,२,३, र ११), धनगढीमाई नगरपालिका ।

श्री सरोकारवालाहरु सबै, वडा नं.(१०,१२,१३ र १४), धनगढीमाई नगरपालिका ।

श्री सरोकारवालाहरु सबै, वडा नं.(४, ५, ६, ७, ८ र ९), धनगढीमाई नगरपालिका ।

समग्र जन उत्थान केन्द्र लहान, सिरहा कर्मचारी (सामुदायिक शिक्षक) को आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना।

कित्ताकाट सम्बन्धी सूचना।

समूह छनौट भएको सूचना ।

निपियर सेट्रस निःशुल्क वितरण गरिने सम्बन्धी सूचना।

श्री नगरसभा सदस्यज्यूहरु (सबै), धनगढीमाई नगरपालिका धनगढी, सिरहा ।

Pages