FAQs Complain Problems

२०७९।०८०

आ.ब.२०७९।०८० को का.स.मू.फारम बुझाउने सम्बन्धमा ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम साथ निवेदन पेश गर्नुहुन बारे सूचना।

३५ दिने सार्वजनिक सूचना।

यस धनगढीमाई नगरपालिकाको वडा नं.४ बस्ने राजवति देवी चौधरीले नामसारी माग गरिएको द.नं.१११२९ मिति २०८०।०२।२८ को निवेदनको सन्दर्भमा प्रकाशित गरिएको (३५) दिने सार्वजनिक सूचना ।

आ.ब.२०७९।०८० को सम्पत्ती विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: 

कृषि यन्त्र उपकरण बिक्री वितरण सम्बन्धमा कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहाको सूचना ।

Supporting Documents: 

५०% च्यापकटर (मोटर सहित)को वितरण सम्बन्धी सूचना ।

माछाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी सूचना।

Supporting Documents: 

५०% अनुदानमा च्याप्कटरको लागी रकम बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

निःशुल्क माछाको भूरा वितरन सम्बन्धी सूचना।

Supporting Documents: 

हाट बजार ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना।

Pages